STRUČNI ISPIT

U skladu sa odredbom člana 31. stav 2. Zakona o namještenicima, pred kantonalnom komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljnjem tekstu: Kantonalna komisija), stručni ispit polažu namještenici i pripravnici srednje stručne spreme iz opštinskih i gradskih organa državne službe koji se nalaze na radnim mjestima na kojma se obavljaju dopunski poslovi osnovne djelatnosti u skladu sa propisom koji se donosi na osnovu člana 6. st. 3. i 5. Zakona o namještenicima, kao i pripravnici srednje školske spreme koji obavljaju pripravnički staž u tim organima državne službe i namještenici i pripravnici srednje stručne spreme na radu u pravnim osobama koje imaju javna ovlaštenje po osnovu kantonalnog zakona i po osnovu odluke gradskog odnosno opštinskog vijeća.

Pred Kantonalnom komisijom stručni ispit polažu i namještenici srednje školske spreme iz stručnih i drugih službi iz opštinskih i gradskih organa vlasti iz člana 73. Zakona o namještenicima, kao i pripravnici srednje školske spreme koji obavljaju pripravnički staž u tim službama kao i javnih osoba sa javnim ovlaštenjima utvrđena na osnovu federalnog zakona.

Na osnovu odredbi člana 32. stava 1. Zakona o namještenicima, namještenici koji se nalaze na radu u organu državne službe, a nemaju položen stručni ispit, dužni su taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji BiH.

Stručni ispit obuhvaća sljedeće predmete:
1. Osnove ustavnog sistema,
2. Organizacija organa uprave u Federaciji,
3. Upravni postupak,
4. Radni odnosi u organima državne službe,
5. Kancelarijsko i arhivsko poslovanje u organima državne službe.

Sadržaj materije za svaki predmet iz stava 1. ovog članka, utvrđuje se u programu koji se nalazi u prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata.

Kandidati iz člana 8. Pravilnika, zahtjev za polaganje stručnog ispita podnose Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK. Uz zahtjev se prilaže:
1. uvjerenje o završenoj školskoj spremi (ovjerena fotokopija),
2. uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu, odnosno o radnom stažu.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK donosi rješenje kojim odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uslove, odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za polaganje stručnog ispita za kandidate koji ne ispunjavaju propisane uslove.

Stručni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.
Usmeni dio stručnog ispita je javan.

Visina naknade za troškove polaganja stručnog ispita pred kantonalnom komisijom iznosi 400,00 KM za cijeli ispit. Popravni ispit se plaća 100,00 KM po predmetu.

Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati se predaje sekretaru/tajniku Komisije neposredno prije pristupanja ispitu. Uplata troškova za polaganje stručnog ispita se vrši na sljedeći način:

Primalac:  Jedinstveni račun Budžeta HNK

Uplata troškova polaganja stručnog ispita:

Svrha doznake: Stručni ispit, za ispitnu komisiju

Primalac: Budžet HNK

Žiro račun: 3380002200005953 kod UniCrediBank

Iznos za uplatu: 400,00KM

Vrsta prihoda: 722611

Budžetska organizacija: 1501001

NAPOMENA: NEPRAVILNO POPUNJENE UPLATNICE NEĆE BITI PRIHVAĆENE KAO DOKAZ O UPLATI I KANDIDAT NEĆE MOĆI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA.