ZAKONI

Listu donešenih zakona možete naći u nastavku i uraditi pregled ili preuzimanje istih

 
1Ustav Hercegovačko neretvanskog kantona
1.1 Amandman I na ustav Hercegovacko-neretvanskog-kantona
1.2 Amandman II na ustav Hercegovačko-neretvanskog-kantona
1.3 Amandman III-XII na ustav Hercegovačko-neretvanskog-kantona
2. Zakon o organizaciji uprave u HNK
3. Zakon o vladi Hercegovačko-neretvanskog-kantona
 3.1 Zakon o dopuni zakona o vladi Hercegovačko-neretvanskog-kantona
4. Zakon o lokalnoj samoupravi
5. Zakon o izvršenju sankcija u Hercegovačko-neretvanskom-kantonu
5.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju sankcija u HNK
5.2. Pravilnik o izvršvanju rada za opće dobro na slobodi HNK
6. Zakon o javnom pravobranilaštvu
 6.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnom pravobranilaštvu
 6.2 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnom pravobranilaštvu HNK
7. Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći
8. Zakon o sudskim taksama sa tarifom Hercegovačko-neretvanskog-kantona
8.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudskim taksama s tarifom
8.2 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudskim taksama s tarifom
8.3  Zakon o dopuni zakona o sudskim taksama sa tarifom
8.4 Zakon o izmjenama zakona o sudskim taksama sa tarifom
9.Zakon o upravnom postupku FBiH
9.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku FBiH
10. Zakon o upravnim sporovima F BiH
11. Zakon o radu Federacije BiH 2016
12. Zakon o udruženjima i fondacijama FBiH
13. Zakon o kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog-kantona
14. Zakon o pravima izabranih dužnosnika i nosilacaizvršnih funkcija u institucijama vlasti HNK
14.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija u institucijama vlasti HNK
15. Zakon o državnoj službi u FBiH neslužbeni prečišceni tekst
15.1 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi FBiH
16. Uredba o primjeni zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine u Hercegovačko – neretvanskom kantonu
16.1 Uredba o dopuni uredbe o primjeni zakona o državnoj službi FBiH u Hercegovačko – neretvanskom kantonu 
17. Zakona o administrativnim taksama HNK sa tarifom
17.1. Zakon o izmjenama zakona o administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi Hercegovačko-neretvanskog kantona
18. Zakon o notarima FBiH
19. Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine
20.Zakon o službenom glasilu HNK/Ž
21.Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
22.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave 2007
22.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave 2013
23. Zakon o upotrebi grba i zastave  Hercegovačko – neretvanskog kantona
24 .Zakon o grbu i zastavi Hercegovačko – neretvanske županije
25. Zakon o sudovima
  25.1. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima
 25.2. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima Hercegovačko – neretvanskog kantona
 25.3. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima Hercegovačko – neretvanskog kantona
26.  Zakon o pečatu Hercegovačko – neretvanskog kantona/županije
27.Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plate HNK (“Službene novine HNK”, broj:4/19) (BJ)
28.Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće HNŽ (“Narodne novine HNŽ”, broj: 4/19) (HJ) 
28.1.Uredba o dopuni uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karaktre plaće (BJ)
28.2.Uredba o dopuni uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karaktre plaće (HJ)
29.Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (BJ)
29.1. Obrasci  (BJ)
30. Pravilnik o uredskom poslovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HJ)
30.1.  Obrasci  (HJ)
31. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
31.1 Sporazum o produženju primjene kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021
31.2.Sporazum o produženju primjene kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022
32. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
33. Uredba o naknadama za vrijeme provedeno u pripravnosti za rad sudija i tužilaca i naknadi za odvojeni život od porodice i smještaj u mjestu rada tužioca, sudija i stručnih saradnika u sudovima u HNK i kantonalnom tužilaštvu HNK