NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

1. Organiziranje, kadrove, uslove za rad sudova, tužilaštava, pravobranilaštava i službi pravne pomoći u skladu sa Zakonom;
2. Kazneno-popravne ustanove u skladu sa zakonom;
3. Nadzor nad obavljanjem poslova pravosudne uprave, kantonalnih pravosudnih institucija i poslova organa kantonalne uprave;
4. Pomaganje Skupštini Kantona u provođenju istrage iz člana V-2-7 (5) Ustava Federacije;
5. Poduzimanje svih potrebnih mjera i zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u članu II.A.1-7. Ustava Federacije i Aneks Ustava;
6. Nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u slučajevima kršenja kantonalnih zakona;
7. Advokatura i notarstvo u skladu sa zakonom;
8. Organizovanje polaganja pravosudnog ispita sa Federalnim ministarstvom pravde;
9. Organizovanje i provođenje polaganja stručnog upravnog ispita za radnike organa kantonalne uprave;
10. Stručne poslove u vezi sa amnestijom i oprostom osuđenih osoba za djela utvrđena kantonalnim zakonom;
11. Izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, u skladu sa zakonom;
12. Udruživanje građana u udruženja iz nadležnosti Kantona;
13. Sistem državne uprave, organizovanje i način rada organa uprave u Kantonu;
14. Prava i dužnosti organa uprave Kantona, korištenje i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Kantona;
15. Inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih, opštinskih i gradskih tijela uprave o ostvarivanju sistema državne uprave, provođenja propisa o općem upravnom postupku, posebnim upravnim postupcima i propisima o kancelarijskom poslovanju, radnim odnosima radnika u organima uprave Kantona i jedinicama lokalne samouprave;
16. Stručno obrazovanje i usavršavanje radnika u organima uprave i drugim tijelima Kantona i jedinica lokalne samouprave;
17. Rješava u drugom stepenu iz svoje nadležnosti;
18. Priprema nacrte zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
19. Obavlja poslove javne uprave u skladu sa kantonalnim zakonom;
20.  Prati stanje, priprema i predlaže mjere za unaprjeđenje lokalne samouprave;
21. Obavlja i druge poslove iz svoje oblasti u skladu sa zakonom, koji ne spadaju u djelokrug nadležnosti drugog ministarstva odnosno drugog organa državne uprave.