POTPISAN SPORAZUM O PRODUŽENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA

za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

U prostorijama Doma sindikata u Sarajevu ovlašteni predstavnik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, ministar Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK Suad Balić i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika F BiH, Samir Kurtović, potpisali su Sporazum o produženju primjene kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pored Hercegovačko-neretvanskog kantona, ovaj Kolektivni ugovor su potpisali: Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski kanton, Srednjobosanski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Posavski kanton, Unsko- sanski kanton, te Tuzlanski kanton.

Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH dostavljen je na razmatranje i davanje saglasnosti svim jedinicama lokalne samouprave sa područja našeg Kantona.

Nakon ostavljenog roka nije bilo primjedbi za izmjenu navedenog prijedloga Sporazuma i time su se stekli uslovi za potpisivanje navedenog Sporazuma.
Kolektivnim ugovorom je obezbijeđeno učešće Sindikata u pripremi i izradi Prednacrta i Nacrta propisa koji regulišu oblasti radno-pravnih odnosa službenika organa državne službe.
Primjena potpisanog Kolektivnog ugovora je dvije godine, a njime je utvrđena najniža plaća u organima državne službe od 50 do 70% prosječne neto plaće u F BiH, topli obrok od 1% kao i regres od 50% prosječne plaće F BiH.

Kolektivni ugovor je najvažniji dokument za zaštitu prava uposlenika u organima uprave, sudskoj vlasti i javnim ustanovama kojim se reguliše status uposlenika u javnoj upravi koji se odnosi na: radne odnose, odmore i odsustva, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, plaće i naknade.

Comments are closed.